+48 507 187 410 | |

Kontakt i adres

Dworek Tucholski Zblewo

ul. Leśna 6
83-210 Zblewo
woj. Pomorskie

GPS:
53.926067, 18.311751 

E-mail: rezerwacja@dworektucholski.com.pl

Telefon:

Recepcja: +48 507 187 410 /rezerwacje indywidualne, grupowe, Groupon, Booking/

Dworek Tucholski Zblewo Sp. z o.o.
87-100 Toruń
ul. Żeglarska 24/13
NIP 956-231-75-05

KONTO  BANKOWE
         PKO BP : 29 1020 1909 0000 3502 0185 9412
BIC (SWIFT): BPKOPLPW
               IBAN: PL29 1020 1909 0000 3502 0185 9412

REGULAMIN

Obiektu Dworek Tucholski Zblewo

 

Szanowni Państwo,

Jest nam niezmiernie miło gościć Państwa w naszym obiekcie. Aby zapewnić Państwu podczas pobytu bezpieczeństwo i najwyższy komfort, przygotowaliśmy regulamin określający zasady świadczenia przez nas usług. W razie wątpliwości informacji i pomocy udzieli Państwu Recepcja pod numerem telefonu 507 187 410 lub adresem mailowym recepcja@dworektucholski.com.pl

 

§1 Przedmiot Regulaminu

1.     Poniższy Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Dworku Tucholskiego Zblewo (Dworek) i jest integralną częścią umowy do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez czynności konkludentne w szczególności dokonanie rezerwacji i/albo zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt. Dokonując czynności wymienionych w zdaniu poprzednim Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

2.     Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Dworku.

3.     Regulamin dostępny jest do wglądu w Recepcji oraz do pobrania na stronie internetowej www.dworektucholski.com.pl.

§2 Doba hotelowa

1.     Pokój wynajmowany jest na doby hotelowe.

2.     Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14.00 i kończy o godzinie 11.00 dnia następnego.

3.     Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przyjazdu należy zgłosić niezwłocznie.

4.     Dworek uwzględni życzenie Gościa w miarę dostępności pokoi.

5.     Dworek zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Dworku, w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy okres pobytu oraz w przypadku nieprzestrzegania Regulaminu.

6.     Opłaty za przedłużenie doby hotelowej kształtują się w następujący sposób:

§3 Rezerwacja i meldunek

1.     Podstawą zameldowania Gościa jest okazanie w Recepcji dokumentu tożsamości z fotografią oraz podpisanie karty meldunkowej.

2.     Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

3.     Osoby nie zameldowane w Dworku mogą przebywać gościnnie w pokoju od godz. 6.00 do 22.00.

4.     Dworek może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin wyrządzając szkodę w mieniu Dworku lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników Dworku albo innych osób przebywających w Dworku albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowania Dworku.

5.     Dworek zastrzega sobie prawo przy zameldowaniu do preautoryzacji karty kredytowej lub pobrania depozytu w wysokości należności za cały pobyt oraz dodatkowo 200PLN/dobę na dodatkowe usługi.

6.     Rezerwacja ma ważność do godziny 18.00 planowanego dnia przyjazdu, o ile Gość nie poinformował Dworku o późniejszym przyjeździe.

7.     W przypadku nie odwołania rezerwacji pokoju w terminie do godz. 18.00 w dniu przyjazdu lub w przypadku niedotarcia Gościa w zaplanowanym terminie do Dworku, Dworek obciąży Gościa za pierwszą dobę hotelową.

8.     W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby, Dworek nie zwraca uiszczonej opłaty za daną dobę hotelową.

§4 Usługi i usługi dodatkowe

1.     Dworek świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich Recepcji pod numerem telefonu 507 187 410 , co umożliwi pracownikom reakcję i poprawę standardu świadczonych usług.

2.     Dworek ma obowiązek zapewnić:

3.     Dodatkowo na życzenie Gościa Dworek świadczy nieodpłatnie poniższe usługi:

4.     Na życzenie Gościa przebywającego w Hotelu z małym dzieckiem, w miarę dostępności, do pokoju wstawiane jest nieodpłatnie łóżeczko.

5.     Możliwość korzystania z basenu, sali i placu zabaw opisana została w odrębnych regulaminach.

6.     Parking na terenie Dworku jest niestrzeżony.

7.     W Dworku zainstalowany jest system monitoringu wizyjnego. Monitoring służy poprawie bezpieczeństwa Gości. Dane z monitoringu mogą być udostępniane na żądanie odpowiednich służb.

8.     Na terenie Dworku i wokół obiektu, z wyłączeniem pokoi, można spożywać alkohol zakupiony wyłącznie w Dworku.

§5 Odpowiedzialność Gości

1.     W pokoju i pozostałych częściach Dworku, dzieci do lat 12 mogą przebywać tylko pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe w wyniku działania dzieci.

2.     Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Dworku powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób. Dworek zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe. Cennik wyposażenia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

3.     W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Dworek może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań Dworku, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Dworku.

4.     Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien ze względów bezpieczeństwa zamknąć okno, wyłączyć telewizor, zgasić światło, zamknąć krany oraz sprawdzić zamknięcie drzwi.

5.     Dworkowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Dworku w razie opóźniania się Gościa z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowania należności za świadczone usługi.

§6 Odpowiedzialność Dworku

1.     Dworek nie ponosi odpowiedzialności za utratę i uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług.

2.     Gość powinien powiadomić Recepcję o powstałej szkodzie niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

3.     Dworek odpowiada z tytułu uszkodzenia lub utraty pieniędzy, papierów wartościowych i kosztowności lub przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną wyłącznie jeśli przedmioty te zostaną złożone na przechowanie do depozytu Dworku, znajdującego się w Recepcji.

4.     Dworek ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie w depozycie pieniędzy, papierów

5.     wartościowych i kosztowności lub przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną lub innych przedmiotów, jeśli zagrażają one bezpieczeństwu lub mają zbyt dużą wartość oraz przedmiotów wielkogabarytowych.

6.     Dworek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt niezależnie od tego, gdzie zostały zaparkowane.

§7 Zwrot rzeczy pozostawionych

1.     Przedmioty osobistego użytku pozostawione w Dworku przez Gościa będą wysyłane na adres wskazany przez Gościa na jego koszt. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji Dworek ma obowiązek przechować pozostawione przedmioty przez okres 3 miesięcy, po tym terminie przejdą na własność Dworku. Artykuły spożywcze nie będą przechowywane.

§8 Cisza nocna

2.     Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00 do 6.00, wszystkie osoby przebywające w tym czasie w hotelu mają obowiązek meldunku.

3.     Z uwagi na charakter świadczonych przez Dworek usług, dopuszcza się głośną muzykę oraz głośne rozmowy w godzinach ciszy nocnej, pod warunkiem, że jest to realizowane za uprzednią zgodą Dworku. Dworek uprzedza, że na jego terenie mogą w czasie pobytu Gości być przeprawadzane wesela, chrzciny, komunie oraz zorganizowane spotkania towarzyskie.

§9 Reklamacje

1.     W przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług Goście mają prawo do składania reklamacji.

2.     Wszelkie Reklamacje przyjmuje Recepcja.

3.     Reklamacja powinna zostać złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w jakości świadczonych usług.

§10 Postanowienia końcowe

1.     Za dodatkową opłatą Dworek akceptuje zwierzęta w pokojach, jednakże właściciel zwierzęcia zobowiązany jest do prowadzenia go na uwięzi i usuwania wszelkich nieczystości pozostawionych przez zwierzę. Chęć przebywania w Dworku ze zwierzęciem prosimy zgłaszać w momencie dokonywania rezerwacji oraz meldowania.

2.     W Dworku obowiązuje całkowity zakaz palenia poza wyznaczonymi do tego celu miejscami. Dworek za nieprzestrzeganie zakazu palenia będzie egzekwował uiszczenie opłaty/kary w wysokości 500 zł. (art. 13.2 ustawy z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. Nr 81, poz. 529). W przypadku interwencji straży pożarnej  (koszt zgodnie z cennikiem straży pożarnej.

3.     Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie grzałek, żelazek elektrycznych, czajników bezprzewodowych i podobnych przedmiotów nie stanowiących wyposażenia pokoju hotelowego.

4.     Na terenie Dworku nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych, broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych ani iluminacyjnych.

5.     Gość wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000ze zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. przez Dworek Tucholski Zblewo sp. z o.o. przy ulicy ……………, dla potrzeb niezbędnych   realizacji pobytu Gościa w Dworku oraz korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Dworek. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Zakazuje się w Hotelu akwizycji i sprzedaży obnośnej, jak również działalności hazardowej.

6.     Gość nie będzie powodować, a Hotel nie będzie pozwalał na powodowanie nadmiernego hałasu na terenie Dworku (z wyłączeniem § 8.2ľ, wydostawanie się nieprzyjemnych zapachów z pokoju hotelowego, ani w inny sposób przeszkadzał czy szkodził pozostałym Gościom Dworku.

7.     Gościom nie wolno dokonywać w pokojach hotelowych jakichkolwiek zmian w umeblowaniu jak i ich wyposażeniu.

8.     Dworek nie ponosi odpowiedzialności za zdjęcia zrobione w obiekcie i udostępnione w sieci przez osoby postronne.